Asunto ja kiinteistökauppariitojen ratkaiseminen

Tvistlösning gällande bostads- och fastighetsköp

Oavsett om det är en tvist som rör en bostadsköp eller en fastighetsköp kommer en fastighetsjurist att yrkesmässigt sköta medlingen eller tvistlösningen av tvisten. Vi fokuserar på att det ska gå snabbt och enkelt att lösa tvister.

En bostads- eller fastighetstvist är alltid en obehaglig situation. En tvist kan överraska dig när du har köpt ett hem eller en fastighet med ett fel. Eller när du får ett klagomål om en bostad eller fastighet som du har sålt. Lämna inte ensam med bekymren, utan kontakta en fastighetsjurist. Det första samtalet är kostnadsfritt förpliktar inte dig till något.

För oss är hanteringen av fastighets- och bostadsfel, köparens och säljarens ansvar, fuktskador och problem med inomhusluften ett vardagligt arbete med ett syfte framför allt: våra kunders bästa.

Sakkunnigtjänster för tvistlösning och alla bostadsrättsliga frågor

Fastighetsjurist är en juristbyrå som specialiserar sig på bostads- och fastighetsrätt, fel i bostäder och fastigheter samt tvistlösning..

Vi är en sakkunnig, yrkesmässig och prisvärd aktör för alla dina bostads- och fastighetsbehov. Vi kan också hjälpa dig att lösa fel och tvister som uppstår i samband med fastighetstransaktioner.

Våra kärnområden är:

 • Tvister rörande bostäder och fastigheter.
 • Fuktskador
 • Köparens och säljarens ansvar vid bostads- och fastighetsaffärer.

Varje dag löser alla våra jurister problem som uppstår i samband med din bostadsaffär och vid behov tar vi ditt ärende till domstol – med bästa yrkeskunskap.

Våra tjänster:

 • Reklamera kvalitetsbrister, äganderättsfel, ekonomiska eller juridiska fel i bostads- och fastighetsaffärer
 • Behandling av klagomål och reklamationer.
 • Förlikningsförhandlingar.
 • Upphävande och annullering av bostadstransaktioner
 • Agera ombud i domstol, om det behövs.

Observera dock att majoriteten av de tvister som vi hanterar – tre av fyra – resulterar i en förlikning. De flesta uppgörelser nås utan att gå till domstol med hjälp av våra specialiserade fastighetsjurister.

Köparens och säljarens ansvar vid bostads- och fastighetsaffärer

Vid bostads- och fastighetsaffärer och tvister är det viktigt att känna till köparens och säljarens ansvar. Och reagera raskt.

Om du har köpt en lägenhet, en bostadsrätt eller en fastighet måste säljaren omedelbart reklameras om eventuella fel:

 • Ett synligt eller dolt fel
 • Fuktskador
 • Mögel eller inomhusluftproblem
 • Mögel- eller fuktskadade konstruktioner.

För säljarens del är det viktigaste att fastställa försäljningsobjektets skick före försäljningen så noggrant att man undviker eventuella krav på prisnedsättning eller krav på köpets återgående. Eventuella brister i bostaden och egendomen måste antecknas i köpebrevet. Säljaren får begränsa sitt ansvar för fel i bostaden eller fastigheten i handlingen genom ansvarsbegränsningsklausuler.

förebygg tvister och ta hjälp av en kunnig och prisvärd fastighetsjurist

Kontakta oss om du ska sälja ditt hus och vill begränsa ditt ansvar för fel som upptäcks under inspektionen! Vi upprättar ett giltigt avtal med juridiskt bindande klausuler om ansvarsbegränsning.

Om du har sålt en bostad som drabbats av fukt- eller mögelskador kan en fastighetsjurist hjälpa dig att reda ut ansvarsförhållandena i samband med affären.

Hem- och företagsförsäkringar innehåller vanligtvis en rättsskyddsförsäkring som täcker kostnaderna för juridisk hjälp – med eller utan självrisk. Om du vill kan vi kontakta ditt försäkringsbolag för att ta reda på om din försäkring täcker juridiska kostnader. Detta kan göras i förväg, innan kostnader för juridisk hjälp uppstår. Kom ihåg att rättsskyddsförsäkringen vanligtvis också täcker kostnaderna för att förlikas i en tvist.

Om du är intresserad och vill veta mer om våra tjänster, vänligen kontakta oss!

Vår specialkompetens omfattar bland annat följande: – att för köpare upprätta klagomål/reklamation – att för säljare svara på klagomål/reklamation – att klargöra fastighetsmäklarens och fastighetsinspektörens ansvar i fastighetsaffärer – juridisk bedömning av brister i bostaden – förlikningsförhandlingar och upprättande av förlikningsavtal – tvistlösning i samband med tvister. 

ÄR DU INTRESSERAD? SKICKA ETT MEDDELANDE TILL OSS, SÅ KONTAKTAR VI DIG.
FÖRSTA KONTAKTEN ÄR KOSTNADSLÖS.

Kontakta oss