INTEGRITETSPOLICY

Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679, GDPR) är registeransvariga skyldiga att informera de registrerade på ett tydligt sätt. Personuppgifter behandlas med vederbörlig omsorg och med lämpliga system. Detta integritetsmeddelande uppfyller informationsskyldigheten.

Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter

Fastighetsjurist Ab

Kontakt:

Verkkosivut: https://fastighetsjurist.net 
Adress: Östermalmstorg 1
F-id:
Tel: 020 752 8404
Sähköposti: info@fastighetsjurist.net

Kontakta oss om dataskydd:

epost: tietosuoja@fastighetsjurist.net

Registrets namn

Fastighetsjurist Abs personregister

Syftet med användningen av personuppgifter

Skäl för att föra registret:

  • Kontraktuell kundrelation
  • Lagstadgade skyldigheter

Syftet med behandlingen av personuppgifter och användningen av registret

Personuppgifter kommer endast att behandlas för fördefinierade syften, vilka är:

Utföra den uppgift som klienten har tilldelat bolaget

  • Fakturering
  • Identifiering och användning av kunder, entreprenörer och andra intressenter för att uppfylla den registeransvariges rättsliga skyldigheter.

Personuppgifter som lagras i registret

Kundregistret innehåller följande information: 

Kontaktuppgifter

-namn
-Personligt identifikationsnummer.
-adress
e-post
-telefon nummer

Kunduppgifter

-Information om ett avtalsförhållande eller annan väsentlig koppling.
-målets språk
-information om fakturering
-information om tjänster som beställts av kunden

Användaruppföljning

Vi använder Leadoo användarspårning för att övervaka hur våra användare rör sig på vår webbplats och kombinerar dessa uppgifter med användarinformation som samlas in via t.ex. chattinteraktioner. Leadoo använder etag-spårning, som tekniskt sett skiljer sig från cookie-baserad spårning, men som omfattas av samma lagar som cookies. Läs Leadoo Marketing Technologies Oy:s sekretesspolicy (https://leadoo.com/privacy-policy/) för att få mer information om vad som spåras i systemet. I GDPR-sammanhang agerar vi som registeransvarig och Leadoo som databehandlare. Om du inte vill bli spårad kan du rensa din webbläsares cache. Mer information om hur Leadoo fungerar finns på https://leadoo.com/privacy-policy-processor/.

Den registrerades rättigheter

Registreraren har följande rättigheter, och begäran om att utöva dem ska göras till

Fastighetsjuris Ab

Östermalmstorg 1

Stockholm

Utövande av rättigheter av den registrerade kräver autentisering.

Rätt till kontroll av uppgifter

Registrerade användare kan kontrollera de personuppgifter som vi har lagrat

Rätt till rättelse

Registrerade kan begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter om honom

Rätt att invända

Den registrerade kan invända mot behandlingen av personuppgifter om han eller hon anser att personuppgifterna har behandlats olagligt

Förbud mot direktmarknadsföring

Informationen kommer inte att användas för direktmarknadsföring

Rätt till återkallelse

Den registrerade har rätt att begära att uppgifterna raderas om behandlingen inte är nödvändig. Vi kommer att behandla begäran om radering, varefter vi antingen raderar uppgifterna eller ger en motiverad förklaring till varför uppgifterna inte kan raderas.

Observera att den personuppgiftsansvarige kan ha en rättslig eller annan rätt att inte radera de begärda uppgifterna. Registraren är skyldig att föra bokföringen under den period som anges i bokföringslagen.

Återkallelse av samtycke

Om behandlingen av personuppgifter som rör en registrerad person enbart grundar sig på samtycke och inte på ett kundförhållande kan den registrerade återkalla sitt samtycke.

Den registrerade kan överklaga beslutet till dataskyddsombudsmannen

Den registrerade har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av de ifrågasatta uppgifterna tills ärendet är löst.

Rätt att överklaga

Registrerade personer har rätt att lämna in ett klagomål till ombudsmannen för dataskydd om de anser att vi bryter mot tillämplig dataskyddslagstiftning när vi behandlar deras personuppgifter.

Kontaktuppgifter till ombudsmannen för dataskydd

Regelbundna informationskällor

Personuppgifter inhämtas normalt från kunden själv när kundrelationen etableras. Personuppgifter kan också samlas in och uppdateras från andra källor i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lagstiftning, t.ex. befolkningsregister, handelsregister, företagsinformationssystem och andra liknande offentliga och privata register.

Vi samlar endast in information som är nödvändig för att utföra vårt uppdrag.

Regelbundna uppgifter som lämnas ut

Data kan ges vidare till:

– Till offentliga myndigheter eller domstolar i syfte att uppfylla rättsliga skyldigheter för den personuppgiftsansvarige

– Till inkassobyråer, offentliga myndigheter eller domstolar för indrivning av fordringar

– Till offentliga myndigheter, domstolar och andra organ i den utsträckning som är nödvändig för att de ska kunna utföra sina uppgifter

Överföring av uppgifter utanför EU

I den utsträckning som lagen tillåter kan uppgifter överföras utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Bearbetningens varaktighet

Som en allmän regel behandlas personuppgifter så länge som kundförhållandet är i kraft eller det finns någon annan skyldighet att göra det.

Personuppgiftsbiträden

Personuppgifter behandlas av registraren Fastigetsjurist Ab och dess anställda. Vi kan också lägga ut en del av behandlingen av personuppgifter på en tredje part, i vilket fall vi genom avtal garanterar att personuppgifterna kommer att behandlas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och på annat sätt på lämpligt sätt.

Behandlingen av personuppgifter kommer att ske i enlighet med god datahanteringspraxis och bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen. De elektroniskt lagrade uppgifterna lagras i databaser som endast är tillgängliga för den berörda personalen. Databaserna är skyddade mot obehörig åtkomst genom lösenord och andra tekniska hjälpmedel.

Manuella uppgifter lagras i låsta rum som inte är tillgängliga för tredje part.

Stockholm 23.11.2022

Fastighetsjurist Ab